Zarząd ROD „Modrzew” przypomina, że wystawione przy bramie Nr
2 kontenery służą do gromadzenia wyłącznie odpadów komunalnych
segregowanych takich jak szkło (zielony), papier, poskładane na
płasko kartony (niebieski), plastik i metale (żółty) oraz odpadów
zmieszanych (duży kontener 10 m³).
ROD „Modrzew” nie posiada umowy z firmą wywozową na
odbiór odpadów wielkogabarytowych.
W związku z tym, Zarząd ROD „Modrzew” wzywa Działkowicza,
który złożył przy kontenerach zużyte meble i inne odpady
wielkogabarytowe do usunięcia ich z terenu Ogrodu na własny koszt
w terminie do 20 maja 2024 roku. Odpady wielkogabarytowe
przyjmują nieodpłatnie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
W przeciwnym wypadku Zarząd ROD „Modrzew” podejmie
działania (w tym zapis monitoringu) zmierzające do ustalenia osoby,
która wystawiła przy kontenerach ww. przedmioty.
Ostatecznie, w przypadku nie ustalenia właściciela tych
rzeczy, koszty ich wywozu (i tak już wysokie) poniosą wszyscy
Działkowicze.