RODZINNY   OGRÓD   DZIAŁKOWY     "M   O   D  R  Z  E  W"
Informator   2021

UWAGA!!!

ZGODNIE Z §68 PKT.2 REGULAMINU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH ORAZ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA Z 2019R. ZATWIERDZONĄ PRZEZ DZIAŁKOWCÓW, ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA DO POJEMNIKÓW GAŁĘZI, ELEMENTÓW ZIELONYCH, SPRZĘTU RTV, INNYCH SPRZĘTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I POREMONTOWYCH, MEBLI I INNYCH PRZEDMIOTÓW PONADGABARYTOWYCH. WSZYSKIE W/W PRZEDMIOTY KAŻDY DZIAŁKOWIEC JEST ZOBOWIĄZANY WYWIEŹĆ - BEZPŁATNIE DO PSZOK. PONADTO ZAOSTRZONE PRZEPISY O SEGRACJI ODPADÓW - W PRZYPADKU ICH NIE PRZESTRZEGANIA SPOWODUJĄ NAŁOŻENIE NA OGRÓD WYSOKICH KAR FINANSOWYCH PRZEZ FIRMĘ OBSŁUGUJĄCĄ NASZ OGRÓD. PRZEŁOŻY SIĘ TO NA RADYKALNĄ PODWYŻKĘ OPŁAT, KTÓRĄ TRZEBA BĘDZIE OBCIĄŻYĆ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW. SZANUJMY SWOJE FINANSE.

ZARZĄD

TERMINY PRZYJMOWANIA ELEMENTÓW ZIELONYCH W 2021R

1.Kwiecień – 17.04
2.Maj – 8.05, 22.05
3.Czerwiec - 5.06
4.Lipiec – 10.07
5.Sierpień – 14.08
6.Wrzesień – 4.09, 25.09
7.Październik – 9.10, 30.10
Godzina 14:00 - 17:00
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych i utrzymywania odległości

UWAGA!!!

Zarząd ROD MODRZEW informuje, że 30.06.2021r. mija termin opłat za użytkowanie działki. Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PZD opłaty te pozostają na poziomie roku 2020 – 0,95 zł za m2 + 6 zł roczna składka oraz 0.58 zł za Kwh zużytej energii i należy je traktować zaliczkowo. Opłaty należy realizować przez konto bankowe -Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział w Osielsku nr rachunku 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002. Prosimy o terminowe wpłaty. Za opóźnienie opłat od dnia 1.08. 2021r. naliczane będą ustawowe odsetki.

UWAGA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że w związku ze złą prognozą pogody na najbliższe dni /opady atmosferyczne, nocne przymrozki/ i może nastąpić rozjeżdżenie alejek przez pojazdy osobowe oraz dostawcze otwarcie szlabanów na alejkach nastąpi w terminie 24 -27.03.2021r

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że napełnienie sieci wodnej na okres letni 2021r. nastąpi w dniu 27.03.2021r. /sobota/ o godz. 12.00
W przypadku złych warunków atmosferycznych/mróz/ 10.04.2021r.
Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.Informator   2020


                                         
UWAGA!!!

Z powodu trwającej epidemii COVID – 19 rząd RP wprowadził od dnia 10.10.2020r. - do odwołania kolejne obostrzenia poprzez noszenie maseczek podczas przebywania w przestrzeni publicznej. Teren ogrodu również podlega tym kryteriom. Działkowiec może przebywać na swojej działki bez maseczki, ale opuszczając ją, przemieszczając się alejkami, przebywając na parkingu, przy śmietniku /teren ogólny ogrodu/ znajduje się w przestrzeni publicznej i ma obowiązek zakładania maseczki. Nie zastosowanie się do tych wymogów skutkuje takimi samymi konsekwencjami jak w każdym innym miejscu publicznym.
Zarząd zwraca się z apelem o przestrzeganie obostrzenia w postaci noszenia maseczek na terenie ogrodu.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” w Osielsku informuje, że brak opłaty za zużycie energii elektrycznej w ostatecznym terminie do 31 października 2020r. będzie skutkowało odcięciem energii. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 11.04.2019r. , ponowne podłączenie energii nastąpi po uiszczeniu zaległej należności i dodatkowej opłaty w wysokości 100,00zł.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” w Osielsku informuje, że zamknięcie dopływu wody do ogrodu na okres zimowy 2020/2021, w zależności od warunków pogodowych nastąpi w dniu 31.10.2020r. lub 24.10.2020r. (sobota)o godz.12.00. Przypominamy, aby wiosną (przed włączeniem dopływu wody) zamknąć wszystkie zawory doprowadzające wodę do urządzeń na działkach oraz altan.

INFORMACJA!!!

W związku z zakończeniem sezonu działkowego na okres 31.10.2020r. - 14.03.2021r. zamknięte zostaną bramy nr 1 i 3. Do wjazdu pozostaje brama środkowa. Prosimy o każdorazowe zamykanie bramy. Jednocześnie informujemy, że 19.11.2020r. zamknięte zostaną szlabany, furtki oraz wyłączone oświetlenie ogrodu.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że w miesiącu :

 • sierpniu - 8.08.2020r. oraz 22.08.2020/sobota/
 • w miesiącu wrześniu – 5.09.2020r. oraz 19.09.2020r. /sobota/
 • w miesiącu październiku – 3.10.2020r. oraz 17.10.2020r./sobota/w godzinach 14.00 – 17.00 zorganizowane zostanie przyjmowanie gałęzi na terenie do tego wyznaczonym

Obowiązujące zasady:

 1. Odległość pomiędzy działkowcami powinna wynosić 2 – 3m
 2. Na terenie wysypiska mogą przebywać max. 4 osoby.
 3. Kierunek przemieszczania w stronę wysypiska tak jak w ruchu drogowym/prawa strona alei do wysypiska, lewa powrót
Brak dostosowania się do powyższych zasad spowoduje natychmiastowe zamknięcie wysypiska.

KOMUNIKAT
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne

Z powodu panującej epidemii w nadzwyczajnych warunkach oraz wobec bezwzględnej potrzeby minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania choroby COVID-19, doszło do zawieszenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych poprzez uniemożliwienie organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w statutowo przyjętej formie. Wobec powyższego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji walnych zebrań w ROD w bieżącym roku. Informacja została sporządzona po tym jak w dniu 25 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD przyjęła uchwały wprowadzające szerokie spektrum możliwości i rozwiązań sprawy walnych zebrań.

Skutkiem powyższych decyzji i wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest to, że decyzje w sprawie tegorocznego walnego zebrania, w ciągu niecałego miesiąca od ich przyjęcia, podjęło już 2277 ROD. Co w połączeniu z 113 ROD, które odbyły swoje zebrania przed stanem epidemii daje łączną liczbę 2390 ROD, co stanowi przeszło 50% z ogólnej liczby 4614 ROD, które posiadają aktualnie jasną sytuację organizacyjno-prawną i mogą prowadzić działalność zgodnie z przyjętymi w tych ogrodach założeniami. Wszystkie zalecenia i decyzje wydane w czasie epidemii miały i mają charakter nadzwyczajny z uwagi na fakt ograniczeń ogólnokrajowych wprowadzonych przez Rząd RP oraz z uwagi na to, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, szczególnie zagrożone możliwością zachorowania. Jednostki PZD wielokrotnie apelowały do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz przede wszystkim o bezwarunkowe przestrzeganie obowiązujących obostrzeń powstałych na skutek bezwzględnej konieczności zminimalizowania takiego ryzyka. Taką decyzją po stronie Związku było również zwieszenie do odwołania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD. W takiej sytuacji organy Związku mając de facto skrajnie ograniczony zakres działania były zmuszone do prowadzenia działalności na podstawie dostępnych środków i możliwości.

Z powodu niepewnej sytuacji oraz częściowego zniesienia wprowadzonych obostrzeń, Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 25 czerwca podjęła szereg uchwał prezentujących rozwiązania kwestii walnych zebrań, były to uchwały nr 2/IV/2020, nr 3/IV/2020 oraz uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne, która jest uchwałą kluczową w tej sprawie, gdyż kompleksowo wskazuje na rozwiązania z jakich ogrody mogły skorzystać przy rozwiązaniu sprawy walnych zebrań sprawozdawczych.

Wobec powyższego kierując się względami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców oraz możliwości faktycznej realizacji podczas organizowanych zebrań wymogów wprowadzonych w przepisach powszechnych. Ogrody do 150 członków PZD zyskały możliwość organizacji walnego zebrania w tradycyjnej formie na mocy uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 (w znowelizowanej wersji), z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Z informacji otrzymanych od jednostek terenowych wynika jasno, że do dnia 20 lipca br. z takiej możliwości skorzystało już 847 ROD, a kolejnych 332 zaplanowało zebrania w tym trybie. Natomiast w przypadku, gdy odbycie walnego zebrania w opisanym wyżej trybie nie jest możliwe, zarządy ROD zyskały możliwość podjęcia decyzji o odbyciu zamiast walnego zebrania - konferencji delegatów, nawet w przypadku niespełniania wprost wymogów wynikających z § 57 ust. 1 Statutu PZD w zakresie liczby członków PZD lub liczby terenów ROD. Na tego typu rozwiązanie polegające na zwołaniu konferencji delegatów zdecydowało się dotychczas 89 rodzinnych ogrodów działkowych. Inna możliwością w zasadzie dedykowaną ogrodom, które nie spełniają wymogów do zastosowania rozwiązań przedstawionych wyżej, zarządy ROD zostały upoważnione do wystąpienia do okręgowego zarządu PZD z wnioskiem o zawieszenie walnego zebrania ROD i powołanie organu komisarycznego, jakim w tej sytuacji byłoby komisaryczne walne zebranie. W skali kraju na zastosowanie tego rozwiązania zdecydowało się dotychczas 165 ROD. Wreszcie pozostałe ogrody, mogą pojąć decyzję o odstąpieniu od zwoływania walnego zebrania w 2020 roku i rozliczyć ten rok na przyszłorocznym walnym zebraniu. Jest to rozwiązanie przewidziane dla ogrodów, których sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez walne zebrania w roku ubiegłym. Dotychczas na tego typu rozwiązanie zdecydowały się już 844 rodzinne ogrody działkowe. Ze sporządzonej informacji wynika również, że żaden z rodzinnych ogrodów działkowych nie zdecydował się na przeprowadzenie walnego zebrania w trybie zdalnym, co umożliwiły zmiany wprowadzone do ustawy prawo o stowarzyszeniach. Niewątpliwie wynika to ze specyfiki ROD, gdzie zdecydowaną większość działkowców stanowią osoby starsze, które nie przywykły do posługiwania się na co dzień rozwiązaniami technologicznymi. Różnorodność propozycji wynika ze złożonego charakteru Związku i składających się na niego rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich lokalnych problemów i specyfiki. Dlatego też, Krajowa Rada PZD uznała za konieczne odstąpienie od wprowadzania i narzucania jednolitych rozwiązań dla wszystkich ROD. Wobec czego optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie ostatecznych rozstrzygnięć na poziomie ROD. Wskazanie przez Krajową Radę PZD różnorodnych wariantów mogących znaleźć zastosowanie w tej nadzwyczajnej sytuacji, które są zgodne ze Statutem PZD oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawami o rodzinnych ogrodach działkowych, prawo o stowarzyszeniach, a także rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, stanowi przejaw głębokiego zrozumienia potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych i ich specyfiki.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że 16.05.2020r./sobota/ w dwóch turach, w godzinach 12.00 -14.00 oraz 15.00 – 17.00 zorganizowane zostanie przyjmowanie gałęzi na terenie do tego wyznaczonym. Obowiązujące zasady:

 1. Osoby przybywające na wysypisko powinny posiadać maseczki i rękawiczki
 2. Odległość pomiędzy działkowcami powinna wynosić 2 – 3m.
 3. Kierunek przemieszczania w stronę wysypiska tak jak w ruchu drogowym/prawa strona alei do wysypiska, lewa powrót.

Brak dostosowania się do powyższych zasad spowoduje natychmiastowe zamknięcie wysypiska. W przypadku niemożliwości przybycia do ogrodu w w/w podanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny/ 504 700 632/celem indywidualnego ustalenia terminu pozbycia się elementów zielonych w okresie 18.05 – 31.05.br.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że 13.06.2020r./sobota/ w godzinach 14.00 – 16.00 zorganizowane zostanie przyjmowanie gałęzi na terenie do tego wyznaczonym. Obowiązujące zasady:

 1. Odległość pomiędzy działkowcami powinna wynosić 2 – 3m.
 2. Kierunek przemieszczania w stronę wysypiska tak jak w ruchu drogowym/prawa strona alei do wysypiska, lewa powrót.
 3. Na terenie wysypiska mogą przebywać 3 osoby.

Brak dostosowania się do powyższych zasad spowoduje natychmiastowe zamknięcie wysypiska.

W przypadku niemożliwości przybycia do ogrodu w w/w podanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny/ 504 700 632/celem indywidualnego ustalenia terminu pozbycia się elementów zielonych w okresie 15.06 – 30.06.br.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że 16.05.2020r./sobota/ w dwóch turach, w godzinach 12.00 -14.00 oraz 15.00 – 17.00 zorganizowane zostanie przyjmowanie gałęzi na terenie do tego wyznaczonym. Obowiązujące zasady:

 1. Osoby przybywające na wysypisko powinny posiadać maseczki i rękawiczki
 2. Odległość pomiędzy działkowcami powinna wynosić 2 – 3m.
 3. Kierunek przemieszczania w stronę wysypiska tak jak w ruchu drogowym/prawa strona alei do wysypiska, lewa powrót.

Brak dostosowania się do powyższych zasad spowoduje natychmiastowe zamknięcie wysypiska. W przypadku niemożliwości przybycia do ogrodu w w/w podanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny/ 504 700 632/celem indywidualnego ustalenia terminu pozbycia się elementów zielonych w okresie 18.05 – 31.05.br.

UWAGA!!!

Z powodu trwającej epidemii COVID – 19 rząd wprowadził obostrzenia poprzez noszenie maseczek podczas przebywania w przestrzeni publicznej. Teren ogrodu również podlega tym kryteriom. Działkowiec może przebywać na swojej działki bez maseczki, ale opuszczając ją, przemieszczając się alejkami, przebywając na parkingu, przy śmietniku /teren ogólny ogrodu/ znajduje się w przestrzeni publicznej i ma obowiązek zakładania maseczki. Nie zastosowanie się do tych wymogów skutkuje takimi samymi konsekwencjami jak w każdym innym miejscu publicznym.

Zarząd zwraca się z apelem o przestrzeganie obostrzenia w postaci noszenia maseczek na terenie ogrodu.I N F O R M A C J A!!!

Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że 25.04.2020r./sobota/ w dwóch turach, w godzinach 12.00 -14.00 oraz 15.00 – 17.00 zorganizowane zostanie przyjmowanie gałęzi na terenie do tego wyznaczonym.
Obowiązujące zasady:

 1. Osoby przybywające na wysypisko powinny posiadać maseczki i rękawiczki.

 2. Odległość pomiędzy działkowcami powinna wynosić 2 – 3m.

 3. Kierunek przemieszczania w stronę wysypiska tak jak w ruchu drogowym/prawa strona alei do wysypiska, lewa powrót/.


Brak dostosowania się do powyższych zasad spowoduje natychmiastowe zamknięcie wysypiska. W przypadku niemożliwości przybycia do ogrodu w w/w podanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny/ 504 700 632/celem indywidualnego ustalenia terminu pozbycia się elementów zielonych w okresie 27.04 – 30.04.br.


Zarząd

.

Informator   2019


                                         

Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 11.04.2019r. zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji 2015 - 2018 oraz przyjęło projekty planów i uchwał na 2019 r, które obowiązują wszystkich członków naszego ogrodu.

             
        Posiedzenia zarządu:
        - Dom Działkowca - w godz.- 18.00- 19.30 w dniach : 09.05, 27.06, 18.07, 8.08, 26.09, 17.10. 2019 r.
        - Restauracja „Tango” ul. Wojska Polskiego 23 w godz.-17.00- 19.00 w dniach: : 18.11, 16.12 - 2019 r.
        oraz oraz 27.01, 17.02, 16.03, 20.04, 2020 r. .

        Dyżury w Domu Działkowca:
        - Kasjer: w godz. 14.00 - 16.00
        maj - 04.05, 11.05, 18.05, 25.05

                Zarząd zwraca się z prośbą o dokonywanie obowiązujących opłat przez pocztę lub bank
       - zgodnie z przepisami PZD.

        - Prezes lub członek zarządu w soboty godz. 13.00 - 14.00
      maj - 25.05 czerwiec - 22.06 lipiec - 27.07 sierpień - 17.08 wrzesień - 21.09


        Elektryk:         telefon : 792 240 580
        Gospodarz ogrodu:
telefon 691 663 635 .
        W przypadkach nagłych Prezes telefon : 504 700 632

                Dzień Działkowca ustalono na dzień 10 sierpnia 2019 r.
        O P Ł A T Y
        - składka członkowska – 6 zł
        - opłata na potrzeby ogrodu 0,95zł/m2
        termin płatności: do 30.06. br.
W/w opłaty można wpłacić na konto bankowe (numer konta niżej) lub bezpośrednio do kasjera w trakcie
dyżurów w Domu Działkowca

                - za pobraną energię elektryczną: - 0,58zł/KWh
                termin płatności: do 15 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc,
                całkowite rozliczenie do 31 października.

                          Przyjmowanie i składowanie elementów kompostowych i gałęzi w sezonie 2019r.
        będzie odbywać się w następujących terminach:
                Kwiecień – 27
                Maj – 25
                Czerwiec – 22
                Lipiec – 20
                Sierpień – 3
                Wrzesień – 21
                Październik – 19
        w godz. 15.00 - 17.00 pod nadzorem dyżurujących osób, w miejscu do tego wyznaczonym

        Opłat można dokonywać na konto:
        ROD "Modrzew" Osielsko
        Bank Spółdzielczy O/Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8
        Nr. 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002

        Na przelewach prosimy podawać nr działki i przeznaczenie opłaty.
        prosimy o terminowe wpłaty

        Zarząd przypomina o konieczności zgłaszania na piśmie zmian danych osobowych umieszczonych w deklaracjach
        członkowskich w tym szczególnie zmiany miejsca zamieszkania i nr telefonów.Powrót