RODZINNY   OGRÓD   DZIAŁKOWY     "M   O   D  R  Z  E  W"
Aktualności   2017


                                          Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 20.04.2017r. zatwierdziło sprawozdanie
z działalności Zarządu za 2016r. oraz przyjęło projekty planów i uchwał na 2017 r, które obowiązują
wszystkich członków naszego ogrodu.
             
        Posiedzenia zarządu:
        - Dom Działkowca - w godz.- 18.00- 19.30 w dniach : 18.05, 22.06, 20.07, 17.08, 21.09, 26.10. 2017 r.
        - Restauracja „Tango” ul. Wojska Polskiego 23 w godz.-17.00- 18.00 w dniach: : 10.04, 22.11, 20.12. 2017 r.
        oraz 24.01, 28.02, 28.03.2018r. .

        Dyżury w Domu Działkowca:
        - Kasjer: w godz. 14.00 - 16.00
        kwiecień - 29.04
        maj - 13.05, 27.05
        czerwiec - 10.06, 24.06
        lipiec - 8.07, 22.07
        sierpień - 12.08, 26.08
        wrzesień - 9.09, 23.09
        - Elektryk: środa – 14.00 – 17.00, sobota – 12.00 - 14.00
        telefon : 52 381 36 20 lub 602 844 903
        - Prezes lub członek zarządu w soboty godz. 13.00 - 14.00
      maj - 13.05 czerwiec - 10.06 lipiec - 08.07 sierpień - 12.08 wrzesień - 23.09
        - Biblioteka czynna w dniach dyżurów członków zarządu lub w czasie ustalonym z p. Mariolą Trojanowską.

        Gospodarz ogrodu:
Leszek Kurzawski tel.693 478 359 lub 886 777 493. W przypadkach nagłych 504 700 632

                Dzień Działkowca ustalono na dzień 19 sierpnia 2017 r.

        O P Ł A T Y
        - składka członkowska – 6 zł
        - opłata na potrzeby ogrodu 0,83zł/m2
        termin płatności: do 31.05.br.
Zarząd ROD „Modrzew” przypomina wszystkim działkowcom, że termin opłaty składki członkowskiej
i opłaty na rzecz ogrodu na 2017 rok mija 31 maja 2017 r.
Po tym terminie za każdy dzień zwłoki będą naliczane odsetki.

        - ekwiwalent za dyżur - 30,00 zł
        termin płatności: do 31 lipca
W/w opłaty można wpłacić na konto bankowe (numer konta niżej) lub bezpośrednio do kasjera w trakcie
dyżurów w Domu Działkowca

                - za pobraną energię elektryczną: - 0,58zł/KWh
                termin płatności: do 15 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc,
                całkowite rozliczenie do 15 października.
                  Zarząd ROD „Modrzew” w Osielsku informuje, że nieopłacenie należności za zużycie energii
    elektrycznej w ostatecznym terminie do 31 października 2017r ( termin zapłaty mija 20 października)
   będzie skutkowało odcięciem energii. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
    ponowne podłączenie energii nastąpi po uiszczeniu zaległego rachunku i opłaty w wysokości 100,00zł.

        Opłat można dokonywać na konto:
        ROD "Modrzew" Osielsko
        Bank Spółdzielczy O/Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8
        Nr. 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002

        Na przelewach prosimy podawać nr działki i przeznaczenie opłaty.

        Przypominamy, że można wybrać termin dyżuru na rok 2017/2018 zgłaszając do gospodarza ogrodu lub pisemnie
        wrzucając kartkę do skrzynki na drzwiach Domu Działkowca do 15 sierpnia.
        Zarząd przypomina o konieczności zgłaszania na piśmie zmian danych osobowych umieszczonych w deklaracjach
        członkowskich w tym szczególnie zmiany miejsca zamieszkania i nr telefonów.

        Przyjmowanie i składowanie elementów kompostowych i gałęzi w sezonie 2017r.
        będzie odbywać się w następujących terminach:
                Maj – 13, 27
                Czerwiec – 10, 24
                Lipiec – 8, 22
                Sierpień – 12, 26
                Wrzesień – 9, 23
                Październik – 14
w godz. 15.00 - 17.00 pod nadzorem dyżurujących osób, w miejscu do tego wyznaczonym

        1. Odbiór odpadów ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii w przypadku dostarczenia we własnym zakresie do punktu zbiórki przy ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 – 15.00 jest bezpłatny.
        2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych ( tapczany, fotele, odpady z remontów itp.) odbywać się będzie na podstawie zlecenia pisemnego właściciela nieruchomości, na warunkach określonych w cenniku „Zleceniobiorcy”, w terminie 7 dni od daty podstawienia kontenera lub wcześniej po zgłoszeniu przez „Zleceniodawcę”.Powrót